Dịch vụ Tích hợp hệ thống

 

Dịch vụ thuê ngoài
(Oursourcing)

 

Dịch vụ cung cấp phần cứng và phân phối bản quyền phần mềm

 

Dịch vụ định vị thương hiệu
(brand all)