Dịch vụ Tích hợp hệ thống

 

Dịch vụ thuê ngoài
(Oursourcing)

 

Dịch vụ cung cấp phần cứng và phân phối bản quyền phần mềm

 

Hệ thống quản lý công việc theo BPM

 

Hệ thống quản lý sự cố
(Trouble Ticket)

 

Hệ thống báo cáo sản lượng doanh thu dịch vụ VAS
(STS)

 

Hệ thống kết nối, trừ cước và quản lý các gói dịch vụ, nội dung của CP (Web-charging)

 

Hệ thống thu thập, xử lý dữ liệu cước (CDR Mediation)

 

Hệ thống Đối soát cước (Interconnect)

 

Hệ thống tính cước (Rating)

 

Dịch vụ Bình chọn trực tuyến
(NEO Voting)

 

Cổng thông tin điều hành SXKD

 

Hệ thống tổng hợp cước và chăm sóc khách hàng
(CCBS)

 

Dịch vụ quảng cáo trên điện thoại
(mobile marketting)