Hệ thống USSD GateWay

 

Hệ thống SMS GateWay

 

Hệ thống chuyển văn bản thành tiếng nóI
(Text To Speech)

 

Hệ thống Call Center

 

Hệ thống quản lý thiết bị di động (ADC)