Hệ thống Quản lý kênh phân phối (NEO-DMS)

 

Hệ thống Quản lý Bán hàng
(NEO-Retail)

 

Hệ thống Quản lý Văn phòng
(NEO-Office)

 

Hệ thống quản lý công việc theo BPM

 

Hệ thống quản lý thông tin trả trước

 

Hệ thống quản lý thông tin SuperSIM

 

Hệ thống quản lý thông tin CellID

 

Hệ thống quản lý sự cố
(Trouble Ticket)

 

Hệ thống quản lý nhà cung cấp nội dung (CP)

 

Hệ thống thông tin 1090

 

Hệ thống báo cáo sản lượng doanh thu dịch vụ VAS
(STS)

 

Hệ thống bán hàng Iphone

 

Hệ thống chọn số đẹp
(Numstore)

 

Hệ thống cổng cung cấp dịch vụ thuê bao
(SPS)

 

Hệ thống cắt mở dịch vụ tập trung (Vasgate)

 

Hệ thống kết nối, trừ cước và quản lý các gói dịch vụ, nội dung của CP (Web-charging)

 

Hệ thống thu thập, xử lý dữ liệu cước (CDR Mediation)

 

Hệ thống Đối soát cước (Interconnect)

 

Hệ thống tính cước (Rating)

 

Cổng thông tin âm nhạc

 

Hệ thống cổng thanh toán
(Payment Gateway)

 

Cổng thông tin tích hợp dịch vụ

 

Hệ thống phân phối dịch vụ VAS (mSocial)

 

Cổng thông tin điều hành SXKD

 

Hệ thống tổng hợp cước và chăm sóc khách hàng
(CCBS)