Dịch vụ Tích hợp hệ thống

 

Dịch vụ thuê ngoài
(Oursourcing)

 

Dịch vụ cung cấp phần cứng và phân phối bản quyền phần mềm

 

Hệ thống Quản lý hiệu thuốc
(NEO-Pharmacy)

 

Hệ thống Quản lý kênh phân phối (NEO-DMS)

 

Hệ thống Quản lý Bán hàng
(NEO-Retail)

 

Hệ thống Quản lý Văn phòng
(NEO-Office)

 

Hệ thống quản lý công việc theo BPM

 

Hệ thống quản lý sự cố
(Trouble Ticket)

 

Cổng thông tin âm nhạc

 

Hệ thống cổng thanh toán
(Payment Gateway)

 

Dịch vụ Bình chọn trực tuyến
(NEO Voting)

 

Cổng thông tin điều hành SXKD

 

Dịch vụ định vị thương hiệu
(brand all)

 

Dịch vụ quảng cáo trên điện thoại
(mobile marketting)

 

Dịch vụ cho thuê đầu số
(sms gateway 8x55)