Giới thiệu


Là hệ thống cung cấp các báo cáo chuyên sâu về các dịch vụ VAS, cung cấp kênh thông tin hỗ trợ ra quyết định trong quá trình sản xuất kinh doanh của nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông Hệ thống thực hiện tích hợp với hơn 100 cơ sở dữ liệu dịch vụ VAS để thực hiện phân tích và xử lý số liệu , cung cấp các báo cáo nhiều chiều cho người dùng hệ thống.

Hệ Thống Dành Cho

  • Các nhà khai thác mạng và dịch vụ Viễn thông. Mục tiêu:
    Sử dụng các công nghệ tích hợp dữ liệu, phân tích dữ liệu (Data mining) để cung cấp các báo cáo nhiều chiều cho các lãnh đạo sử dụng để phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh

Các Tính Năng

  • Giúp cho nhà mạng
  • Thực hiện lấy số liệu báo cáo các dịch vụ VAS tập trung và nhanh nhất. Đảm bảo số liệu được tổng hợp kịp thời để đưa ra quyết định kinh doanh nhanh nhất, an toàn nhất.
  • Tạo thành cơ sở dữ liệu tập trung về dữ liệu các hệ thống VAS để các hệ thống liên quan khác khai thác dữ liệu hiệu quả phục vụ phân tích số liệu, báo cáo và truyền thông.

Lợi Ích Cho Khách Hàng

  • Tự động hóa hoàn toàn nghiệp vụ có hỗ trợ các cơ chế thực hiện bán tự động, theo dõi, giám sát
  • Xây dựng trên kiến trúc mở, mềm dẻo, có khả năng tùy biến cao, phù hợp với đặc điểm nghiệp vụ của từng khách hàng